• Facebook
JP2

Polityka prywatności

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU!

W trosce o Twoją prywatność i poczucie bezpieczeństwa przygotowaliśmy niniejszą Politykę prywatności, w której prezentujemy zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w związku z korzystaniem z naszego serwisu.

Informacje w Polityce prywatności zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) i przepisami prawa regulującymi świadczenie usług drogą elektroniczną.  

ROZDZIAŁ 1. DEFINICJE.

1.1. Administrator – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Radzięckiej, adres: Wola Radzięcka 61, 23-440 Frampol

1.2. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem: www.wolaszkola.com

1.3. Użytkownik – każdy internauta odwiedzający Serwis.

ROZDZIAŁ 2. DANE OSOBOWE.

2.1. Kto jest administratorem danych osobowych Użytkowników?

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2.2. Jak skontaktować się z Administratorem?

a. Poprzez e-mail: wolaszkola@o2.pl

b. Telefonicznie: 84 685 78 79

c. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można także kontaktować się z inspektorem ochrony danych Panią Ewą Myszkowiak poprzez e-mail: biuro@myszkowiak.pl,  tel. 604 521 364.

2.3. W jaki sposób pozyskujemy dane o Użytkownikach i ich zachowaniach?

a. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. ciasteczek).

b. Poprzez zapisywanie logów na poziomie serwera www.

2.4. W jakich celach i na jakiej podstawie wykorzystujemy dane?

a. Dane zapisane w plikach cookies:

 • przetwarzane w celach funkcjonalnych - dla prawidłowego, technicznego działania Serwisu,
 • podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi - ulepszania struktury i zawartości Serwisu.

b. Dane zapisane w logach serwera:

 • dane zapisane w logach serwera przetwarzane są w celach technicznych,
 • podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi - ulepszania struktury i zawartości Serwisu.

2.5. Czy podanie danych jest konieczne i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych?

a. Podanie danych co do zasady jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych informacji może skutkować brakiem możliwości podjęcia określonych działań czy osiągnięcia określonego celu.

b. Podanie danych, które nie są Administratorowi niezbędne odbywa się na podstawie decyzji samego Użytkownika tzn. po wyrażeniu przez niego zgody na przetwarzanie tych danych.

2.6. Odbiorcy danych.

a. Administrator informuje, iż w związku z Serwisem korzysta z usług partnerów tzn. podmiotów wspierających jego działalność.

b. Partnerzy Administratora - podmiot obsługujący infrastrukturę serwerową oraz świadczący obsługę techniczną Serwisu.

2.7. Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

a. W zakresie plików cookies do chwili ich usunięcia przez Użytkownika z przeglądarki lub do czasu ich wygaśnięcia, co odbywa się po zamknięciu sesji.

b. W zakresie logów serwera przez 2 miesiące.

2.8. Jakie prawa ma Użytkownik?

a. Prawo dostępu do danych osobowych: Użytkownik ma prawo wnioskować o udostępnienie jego danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.

b. Prawo do sprostowania danych: Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia lub aktualizacji dotyczących go danych osobowych.

c. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): Użytkownik ma prawo - o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem – do żądania od Administratora usunięcia dotyczących go danych osobowych. W zależności od sytuacji: Administrator dokonuje niezwłocznego usunięcia danych lub odmawia realizacji tej czynności, jeżeli istnieją podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych Użytkownika i są one nadrzędne wobec jego interesów.

d. Prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych. Przetwarzanie może zostać ograniczone do realizacji wyłącznie określonych celów.

e. Prawo do przenoszenia danych: Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo przesłać te dane innemu podmiotowi.

f. Prawo do sprzeciwu: Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora. W takim przypadku Administrator musi zaprzestać przetwarzania danych osobowych Użytkownika, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

g. Prawo do cofnięcia zgody: Użytkownik, którego dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

h. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Użytkownik, którego dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce, w rozumieniu RODO, organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2.9. Profilowanie - Administrator informuje, iż nie dokonuje w Serwisie profilowania Użytkowników, na podstawie którego mogłyby być podejmowane decyzje wywołujące wobec Użytkowników skutki prawne lub wpływające na nich w podobnie istotny sposób.

2.10. Bezpieczeństwo danych.

a. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom publicznym, na podstawie zgodnych z prawem żądań.

b. Administrator zapewnia poufność i ochronę przekazanych mu danych osobowych:

 • gromadzi dane osobowe z należytą starannością i chroni je przed dostępem osób nieupoważnionych,
 • wdraża stosowne środki technicznie i organizacyjne środki zapewniające właściwą ochronę danych osobowych, m.in. stosuje połączenie szyfrowane za pomocą certyfikatu SSL.

c. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby również jego partnerzy i wszystkie podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w trakcie przetwarzania danych Administratora.

ROZDZIAŁ 3. PLIKI COOKIES.

3.1. Co to są pliki cookies?

a. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to krótkie teksty wysyłane z odwiedzanej witryny do przeglądarki internetowej. Zawierają zazwyczaj nazwę witryny, z której pochodzą, czas przechowywania oraz unikalny numer.

b. Serwis wykorzystuje pliki cookies.

c. Pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie) dla zapamiętania wizyty w Serwisie.

d. Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Użytkownika.

3.2. W jakich celach korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies?

a. W celach funkcjonalnych - dla prawidłowego, technicznego działania Serwisu.

b. Pozyskane dane umożliwiają Administratorowi ulepszanie struktury i zawartości Serwisu.

3.3. Dostęp do danych z plików cookies.

a. Pliki cookies odczytywane są przez Serwis Administratora (cookies własne).

b.  Cookies własne wykorzystywane są na potrzeby Administratora. Służą do optymalizacji obsługi Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu.

3.4. Zarządzanie, blokowanie i usuwanie plików cookies.

a. Użytkownik indywidualnie określa sposób korzystania z plików cookies zarządzając wyrażonymi zgodami w ramach ustawień prywatności w Serwisie.

b. Użytkownik może w każdej zmienić sposób korzystania z plików cookies.

c. W ramach zarządzania plikami cookies Użytkownik Serwisu może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, 

d. Sposób zarządzania plikami cookies różni się w zależności od rodzaju przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookies z reguły znajdują w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej.

e. Administrator informuje, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwić skorzystanie z części funkcji dostępnych w Serwisie.

3.5. Jak długo przechowujemy pliki cookies? 

a. Cookies sesyjne usuwane są po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tj. po jej zamknięciu.

ROZDZIAŁ 4. LOGI SERWERA.

4.1. Czym są logi serwera?

a. Niezależnie od plików cookies, Serwis przy każdej wizycie Użytkownika automatycznie zapisuje na swoim serwerze informacje przekazywane przez przeglądarki internetowe (logi serwera).

b. Zakres informacji zapisywanych w postaci logów serwera:

 • adres IP Użytkownika,
 • informacja o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik,
 • adres URL strony www poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • przesłana ilość danych,
 • data i czas dostępu.

c. Opis informacji w logach serwera:

 • mają one charakter zbiorczy i anonimowy tzn. nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi zasoby Serwisu i nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkowników,
 • są zapisywane i przechowywane na serwerze,
 • są wykorzystywane wyłącznie w celu zarządzania serwerem tzn. diagnozowania ewentualnych problemów związanych z pracą serwera oraz generowania statystyk przydatnych do efektywnego administrowania Serwisem.

ROZDZIAŁ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

5.1. Administrator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszej Polityce prywatności. Zmiany mogą być uzasadnione np. rozwojem funkcjonalności Serwisu, postępem technologicznym lub zmianami stosownych przepisów prawa.

5.2. Serwis zawiera odnośniki do innych serwisów www. Administrator informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności w tych serwisach i zaleca, aby po przejściu do innych serwisów, zapoznać się z obowiązującą w nich polityką prywatności.

5.3. Data ostatniej modyfikacji niniejszej Polityki prywatności: 11.03.2024 r.