• Facebook
JP2

Historia szkoły

Położenie szkoły

 

Nasza szkoła położona jest w powiecie biłgorajskim – gmina Frampol. Geograficznie usytuowana w południowej części woj. lubelskiego na południowo - wschodnich krańcach Roztocza Zachodniego.

 

 

 

Historia szkoły

Początki edukacji na terenie naszego obwodu szkolnego sięgają 1915 r., kiedy to powstała prywatna jednoklasowa szkoła w Starej Wsi. Nauka w tej szkole odbywała się do roku 1925.

Natomiast w roku 1916 powstaje jednoklasowa szkoła w Woli Radzięckiej. Mieściła się w budynkach prywatnych wynajętych przez Dozór Szkolny we Frampolu. W roku szkolnym 1918/19 powstaje szkoła dwuklasowa. W roku szkolnym 1925/26 zostaje przyłączona szkoła ze Starej Wsi do Woli Radzięckiej. Nauka odbywa się w dwóch budynkach prywatnych: u Piotra Wacha i Andrzeja Krasnodębskiego.

W maju 1930 r., na zebraniu wiejskim poruszono problem budowy szkoły pięcioklasowej w Woli Radzięckiej. W lipcu 1930 r., powstaje Komitet Budowy, na którego czele staje wójt- Jan Kubina. Po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń 26 sierpnia 1930r przystąpiono do budowy. 21 września 1930 odbyło się poświęcenie kamienia węgielnego. Po przemowach i odśpiewaniu kilku piosenek zebrano podpisy na akcie erekcyjnym, który po włożeniu do butelki wmurowano w fundamenty szkoły. A oto treść aktu:

,,Działo się w roku tysiąc dziewięćset trzydziestym w miesiącu wrześniu, dniu czternastym o godzinie trzeciej popołudniu. W czasie tym urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej sprawował Profesor Dr Ignacy Mościcki. Prezesem Rady Ministrów był Marszałek Józef Piłsudski. Ministrem Oświaty Sławomir Czerwiński, Wojewoda lubelski Antoni Remiszewski. Kuratorem Okręgu Szkolnego Lubelskiego
Dr Eustachy Nowicki. Starostą biłgorajskim Tadeusz Szalowski. Inspektorem Szkolnym w Biłgoraju Tadeusz Przestalski. Wójtem gminy Jan Kubina. Przewodniczącym Nadzoru Szkolnego Ks. Karol Sołuba Przewodniczącym Rady Szkolnej Powiatowej Wacław Matraś. Kierownikiem miejscowej szkoły Adam Jędzierowski, nauczycielką Zofia Jędzierowska. Po przygotowaniu części materiałów budowlanych w latach poprzednich i zakupieniu planu od Franciszka Papieża przystąpiono w drugiej połowie sierpnia tysiąc dziewięćset trzydziestego roku do budowy. Szkoła ma być pięcioklasowa i służyć ma nauczaniu dzieci z Woli Radzięckiej, Starej-wsi, Woli Kąteckiej i Pulczynowa. Plany gotowe zakupiono w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Roboty mularskie prowadził Mroczkowski Stanisław. Akcją budowlaną zawiadywał gminny komitet budowy złożony z następujących osób: Jan Kubina wójt i jako przewodniczący, Karol Blumehoff sekretarz gminy jako sekretarz i Ks Karol Sołuba proboszcz z Frampola. Władysław Dąbrowski jako kierownik Szkoły z Frampola, Antoni Białas ze Starej-wsi, Paweł Frelas z Woli Radzięckiej i Ks Stanisław Żbieć z Radzięcina.
Jako członkowie poza wyżej wymienionym komitetem współdziałał lokalny komitet, do którego należeli: Saj Wawrzyniec z Woli Radzięckiej, Knapik Wojciech z Starej Wsi, Wasilik Jan z Woli Kąteckiej. W dniu wymienionym na wstępie dokonał Ks Stanisław Żbieć proboszcz z Radzięcina w obecności Edwarda Bareza zastępcy Starosty biłgorajskiego i wymienionych w akcie członków komitetu budowy, dziatwy szkolnej i licznie zebranej ludności poświęcenia.

Po dokonanym poświęceniu akt niniejszy odczytano i po podpisaniu przez obecnych wmurowano w naroże wschodnie.”

3 października 1930 r. ukończono budowę parteru. W listopadzie 1933 r. dzieci rozpoczynają naukę w nowej szkole W grudniu 1933 zamieszkał również w pomieszczeniach szkolnych na parterze miejscowy kierownik szkoły p. Adam Jędzierowski. W czerwcu 1936 r. wstawiono okna na parterze i piętrze budynku, w szkole uczy się 4 oddziały. Kierownikiem szkoły jest p. Adam Jędzierowski.

Dnia 28 czerwca kończy się rok szkolny 1938/39. Rok 1939/40 budynek szkoły został zajęty przez Niemców na kwatery. Co się tylko dało zostało zniszczone: akta szkoły, biblioteka, sprzęt.

Nauka w szkole rozpoczęła się dopiero w roku szkolnym 1944/45, jednak brakowało wówczas nauczycieli. Nauczali w szkole p. Adam Jędzierowski, któremu udało się wcześniej uciec z robót w Niemczech oraz jego żona Zofia Jędzierowska.

Rok szkolny 1945/46- kierownik szkoły p. Jędzierowski przenosi się do Wólki Abramowskiej.

W styczniu 1946 przybywa na Wolę Radziecką p. Dubiel Stanisław, który organizuje naukę w bardzo zniszczonej szkole w okresie wojny.

1-go września 1947r. obowiązki kierownika szkoły obejmuje p. Bawołówna Florentyna, po przeprowadzeniu niezbędnych remontów nauka w tym roku rozpoczyna się 19 września. Dzięki staraniom kierownika szkoły udaje się pozyskać pieniądze z Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego na schody i wykonanie innych niezbędnych prac.

W roku szkolnym 1949/50 istnieje 7 oddziałów, uczy 3 nauczycieli, uczniów 168. Zostaje założona organizacja dziecięca ZHP.

5 października 1951 rozpoczęto zajęcia świetlicowe ( śpiewy, tańce, gry, zajęcia artystyczno- okolicznościowe).

Od 1.IX.1952 obowiązki kierownika szkoły przejmuje p. Kapica Bolesław. W styczniu 1954r. zostaje szkoła zradiofonizowana.

23 października 1956r. zachodzą doniosłe historyczne zmiany w życiu politycznym i gospodarczym kraju. Ogromna większość społeczeństwa przyjmuje je z ulgą. Od 1 lutego 1957 r. odbywa się w szkole nauczanie religii, przerwane od 1950. Naukę religii prowadzi ks. Grzebalski Władysław- proboszcz parafii Radzięcin.

,,Programy i podręczniki mają być zmienione w najbliższym czasie tak, ażeby dzieci mogły uczyć się prawdy, miłości do ziemi ojczystej, ażeby fałsz, nienawiść i obłuda zostały obce polskiej szkole i polskiemu dziecku.”

Rok 1957/58- kierownikiem szkoły zostaje Wasiołek Stanisław. Nauczycielami: Wasiołek Bronisława, Smyl Marian, Smyl Stanisława.

Rok 1959/60- kierownikiem szkoły zostaje Marian Smyl. W październiku zostaje podjęta decyzja o ogrodzeniu terenu szkoły siatką drucianą i obsadzeniu świerkami.

Rok szkolny 1959/60- przed budynkiem szkoły.

 

 

22.IV.1961 r. ma miejsce spotkania nauczycieli z całego regionu- Frampol. Pamiątką tego spotkania jest zdjęcie poniżej.

 

 

Rok 1961 Zjazd nauczycieli z całego rejonu gminy Frampol

 

Rok 1962- otynkowano budynek szkoły. W roku 1966 zrobiono pamiątkowe zdjęcia.

 

Smyl Marian z klasą siódmą w roku 1966

Smyl Stanisława z klasą piątą i czwartą w roku 1966

 

W roku szkolnym 1969 uczy się 159 dzieci. W roku 1971- szkoła w Pulczynowie zostaje rozwiązana a uczniowie oraz sprzęt szkolny przyłączono do Woli Radzięckiej. Rok 1974- uczniów 179, grono pedagogiczne 7 osób.

 

 

Rok szkolny 1976/77- kierownik szkoły Marian Smyl odchodzi do Frampola, obejmując funkcję Gminnego Dyrektora Szkół. Dyrektorem szkoły w Woli Radzięckiej zostaje Stanisława Smyl. W grudniu 1977r. odchodzi do Frampola Stanisława Smyl a jej stanowisko zajmuje Danuta Pawlak.
Rok 1978/79-liczba uczniów 167, trwa budowa pieców grzewczych (10szt.).

Rok szkolny 1978/79

 

Rok szkolny 1979/80- dyrektorem szkoły zostaje Alfreda Saj, trwają prace malarskie wewnątrz szkoły. Gromadzone są materiały na nową ubikację, którą buduje się w m-cach IX-XI 1980r. W roku 1982 prowadzone są prace przy budowaniu chodników przy szkole. Prace odbywają się w czynie społecznym.

Rok szkolny 1986/87- dyrektorem szkoły zostaje p. Czesław Kuna. Szkoła nadaje się do remontu kapitalnego. Ponadto istnieje konieczność rozbudowy szkoły w związku z brakiem sal lekcyjnych. Rok szkolny 1987/88- zakupiono plac pod rozbudowę szkoły, ogrodzono go siatką. 30 maja 1990 r. zorganizowano wycieczkę do Lublina. Wykonano pamiątkowe zdjęcie przed Muzeum Lubelskim.

Wycieczka do Lublina- przed Muzeum Lubelskim

 

19 marca 1991 r. szkołę odwiedził fotograf. Uczniowie poszczególnych klas wykonali zdjęcia. Poniżej widzimy klasę VIII, która wkrótce pożegna nasze stare mury. Pedagodzy na zdjęciu (od lewej): Elżbieta Saj, Józef Stasieńko, Małgorzata Małek, dyr. Czesław Kuna, Grażyna Książek, Maria Stasieńko.

 

 

Rok szkolny 1991/92- w październiku dokonano podsumowania konkursu na dokarmianie zwierzyny w okresie zimy. Nasza szkoła zajęła I miejsce w grupie 10 szkół powiatu biłgorajskiego. Wręczający nagrody przez Koło Łowickie nr 20 ,,Głuszec”- Janusz Bełżek i Stefan Szmidt aktor teatru warszawskiego.

Nagrodzeni w konkursie dokarmiania zwierząt

 

Bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu naszej szkoły odgrywa od lat działalność ekologiczna. Odbywa się ona w ramach Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody. Jego twórcą był dyrektor szkoły- Stanisław Saj, a w chwili obecnej kontynuuje Pan Marek Jasiński.

Wieloletnią tradycją jest udział uczniów w dokarmianiu zwierząt zimą, spotkania z pracownikami nadleśnictwa Biłgoraj, a w szczególności z Panem Jerzym Wolaninem oraz przedstawicielem Koła Łowieckiego ,, Głuszec”- Panem Janem Szulcem.

 

Spotkanie z p. Janem Szulcem oraz Henrykiem Studnickim

 

Od blisko 10 lat organizujemy różnorodne przedsięwzięcia ekologiczne. Do największych zaliczamy: Tydzień Ekologiczny, Szkolne Prezentacje Ekologiczne, obchody Dnia Ziemi, Sprzątanie Świata. W ramach nich odbywają się konkursy plastyczne, literackie, piosenki ekologicznej, wiedzy przyrodniczej, wycieczki. Najwięcej uczestników gromadzą występy Szkolnych Teatrzyków Ekologicznych. W niniejszych przedsięwzięciach biorą udział uczniowie ze szkół podstawowych z terenu gminy Frampol, a niekiedy zapraszane są też szkoły z sąsiednich gmin.

Ważną rolę w rozwijaniu działalności o charakterze proekologicznym odgrywają również ,, Mini ogródek botaniczny i Park rekreacyjno-przyrodniczy. Są one nieocenioną pomocą w prowadzeniu zajęć edukacyjnych. Realizacja w/w zadań z zakresu edukacji ekologicznej nie byłaby możliwa bez wydatnej współpracy i wsparcia Urzędu Miejskiego we Frampolu, Nadleśnictwa Biłgoraj, Koła Łowickiego ,, Głuszec” w Biłgoraju, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Frampolu, Zarządu Okręgu LOP i WFOŚ i GW w Lublinie.

5 kwietnia 1992r. rozpoczęto prace budowlane przy szkole.
Poza remontami i przebudową planowana jest budowa nowego skrzydła.

 

 

                             Budynek szkoły przed rozbudową

 

1 września 1992 rok szkolny rozpoczął się nietypowo- w remizie strażackiej, gdyż w szkole trwały prace remontowe. Po dwóch miesiącach wracamy do szkoły, działa c.o, brak podłóg , sale mało estetyczne ale jest ciepło.

Rok szkolny 1993/94- szkoła w dalszym ciągu w trakcie przebudowy i modernizacji. Na podłogach położono wykładziny pcv, doprowadzono bieżącą wodę sufity zabezpieczono kasetonami. W kwietniu 1995 r. zostaje oddane do użytku nowe skrzydło budynku.

   

Prace tynkarskie przy nowo wybudowanym skrzydle

 

Trwające prace porządkowe przed szkołą dobiegają końca. Szkoła staje się bardziej okazała, bezpieczniejsza, nauka odbywa się w godnych warunkach. Inwestycja ta wymagała dużego zaangażowania nie tylko społeczności lokalnej, ale przede wszystkim dyrektora szkoły- Czesława Kuny i wójta gminy Frampol Tadeusza Białasa.

Koniec roku szkolnego 1994/95 to również niestety niepokojące informacje o konieczności łączenia klas. Nauczyciele starają się, aby do tego nie doszło. W tym celu udaję się delegacja do Kuratorium Oświaty w Zamościu. Dzięki tym staraniom a także pomocy senatora RP Mariana Kwiatkowskiego do tego łączenia nie dochodzi.

1 września 1995- funkcje dyrektora szkoły obejmuje p. Stanisław Saj. Szkoła uniknęła łączenia klas, co pozwoliło wszystkim z większymi nadziejami i z lepszym nastrojem przystąpić do pracy w nowym roku szkolnym. W tym też roku honorowy patronat nad szkołą obejmuje przedsiębiorstwo wielobranżowe ,,Ryś-Pol” z Biłgoraja.

Pod koniec roku szkolnego odbyło się podsumowanie konkursu na dokarmianie zwierzyny w sezonie 95/96. Zajęliśmy tym razem II miejsce. Ponadto oprócz cyklicznych uroczystości i imprez otwarto sklepik szkolny.

Interesujący był ,,Dzień Dziecka” obchodzony w 1997 r. Jedną z jego atrakcji był mecz: uczniowie kontra rodzice, nauczyciele, księża.

 

Mecz uczniowie kontra rodzice, nauczyciele, księża.

 

 

Mecz uczniowie kontra rodzice, nauczyciele, księża.

 

W roku szkolnym 1996/97 rozpoczęto prace przy wymianie stolarki okiennej, ponadto znaczący był udział uczniów w konkursach rejonowych z chemii, biologii, religii.

30.IV. 1998r.- wyjazd do miejscowości Brodziaki, grupa 10 osób wyjechała o godz.5.00 rano celem podpatrywania przyrody rankiem. Szczególnie ciekawe było spotkanie z ,,głuszcem” rzadko spotykanym ptakiem chronionym.

Na zdjęciu uczestnicy ,,wypadu” z p. Jerzym Wolaninem.

                           Wyjazd do Brodziaków

 

                         Wyjazd do Brodziaków

 

Rok szkolny 1997/98 to okres prac remontowo-porządkowych. Wymiano stolarkę okienną, wymalowano pomieszczenia w starym budynku szkolnym, kontynuowano prace związane z zagospodarowaniu placu szkolnego.

 


 

 

 

Prace remontowo-porządkowe

 

1 września 2001 r. w wyniku zmian organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Smoryniu staje się Szkołą Filialną Szkoły Podstawowej w Woli Radzięckiej, natomiast 1 września 2006 r. uczniowie szkoły Filialnej decyzją rodziców rozpoczynają naukę w szkole macierzystej.

W styczniu 2004 r. nasza szkoła nawiązała współpracę z Domem Pomocy Społecznej w Teodorówce k. Biłgoraja, której celem były spotkania o charakterze integracyjnym. Kilkakrotnie gościliśmy w murach naszej szkoły podopiecznych DPS wraz ze swoimi opiekunami na czele z panem Adamem Kozerą. Spotkaniom towarzyszyły zawsze występy muzyczno-teatralne gości,
a także naszych uczniów. Uczniowie nasi również kilkakrotnie wyjeżdżali do Ośrodka, gdzie mogli zaprezentować jasełka bożonarodzeniowe czy inne przedstawienia teatralne. Dla dzieci była to okazja do bliższego poznania mieszkańców ośrodka, ich potrzeb, zainteresowań, wytworów ich pracy.

 

Przedstawieni dzieci z DPS

 

Dzień 2 kwietnia 2005 r. na długo zapadnie w naszej pamięci. To dzień śmierci naszego Kochanego Ojca Świętego Jana Pawła II. Począwszy od tego dnia aż do dnia pogrzebu, Polacy gromadzili się na modlitwach.

,, Pogrzeb odbył się 8 kwietnia. Na placu św. Piotra zgromadziło się ponad 5 mln pielgrzymów w tym 300 tyś. Polaków, którzy pożegnali Papieża prostym słowem. Dziękujemy...”

W maju nasi uczniowie uczestniczą w wycieczce do Lublina. Zwiedzają Muzeum wsi Lubelskiej, ogród botaniczny. Zadania te realizowane są w ramach projektu: „Poznajemy historię, tradycje i zwyczaje naszego regionu”.

 

                     Muzeum wsi Lubelskiej

 

Pod koniec kwietnia 2005 r. rozpoczęły się prace związane z zagospodarowaniem terenu przed szkołą i zorganizowaniem szkolnego ogródka botanicznego.

Ogródek botaniczny początki realizacji projektu

 

 

Ogródek botaniczny

 

W listopadzie 2003 r. zmarł ś.p. Tadeusz Białas- wieloletni wójt a następnie Burmistrz Miasta i Gminy Frampol. Dla uczenia jego pamięci nasza szkoła podjęła inicjatywę zorganizowania Memoriału Tadeusza Białasa w szachach dla uczniów szkół podstawowych. Impreza ta ma charakter cykliczny i odbywa się w listopadzie każdego roku.

 

Memoriał Tadeusza Białasa

 

               Memoriał Tadeusza Białasa

 

 

 

W ostatnich latach najważniejszym wydarzeniem w historii szkoły było nadanie imienia- 5 czerwca 2008r.

Inicjatorem tego przedsięwzięcia był dyrektor szkoły. Przy poparciu nauczycieli i Rady Rodziców- na czele z Przewodniczącą Anną Łozińską rozpoczęto przygotowania do tego wydarzenia. Na patrona szkoły został wybrany największy z rodu Polaków Jan Paweł II. Po uzyskaniu na to zgody władz gminy oraz ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubelskiej biskupa Wacława Depo rozpoczęto wiele prac modernizacyjnych na terenie szkoły i placu szkolnym. Wiosną 2007 r. rozpoczęto prace na terenie dawnego boiska przed szkołą. Wykonano drogę dojazdową do szkoły, parking dla samochodów, rondo.

  

                                               Prace budowlane przed szkołą

  

                                              Prace budowlane przed szkołą

Zasadzono wiele gatunków drzew i krzewów, zakupiono urządzenia do placu zabaw, urządzono nowe boiska. Ogrodzono teren szkolny, natomiast wiosną 2008 r. rozpoczęto gruntowne prace remontowe. w budynku szkolnym, otynkowano budynek gospodarczy.

 

  

Prace przed budynkiem szkoły

 

   

Prace przed budynkiem szkoły

 

 

 

                                                       Remonty w budynku szkoły

 

                  Przed budynkiem szkoły

 

Przed budynkiem szkoły została położona kostka brukowa na chodnikach, wykonano schody wejściowe.

W wykonanie tych prac aktywnie włączyła się Rada Rodziców na czele z Przewodniczącą Elżbietą Małyszek. Również rodzice uczniów bezpłatnie ofiarowali swój czas wykonując niezbędne prace a także finansowe wsparcie.

Podkreślić należy również duże zaangażowanie Burmistrza Frampola Tadeusza Niedźwieckiego oraz Rady Miejskiej we Frampolu w partycypacji tych przygotowań.

 

 

Widok szkoły i placu szkolnego po remoncie i budowie.

Dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców udało się też pozyskać środki finansowe na ufundowanie sztandaru szkoły.

Wreszcie nadszedł dzień 5 czerwca 2008r. Głównymi punktami uroczystości były:


 

v Msza święta w kościele parafialnym w Radzięcinie, na której został poświęcony sztandar szkoły;

 

 

 

 

Poświęcenie sztandaru dokonuje Ks. biskup Wacław Depo


 

 


 

v  Spotkanie w szkole w czasie którego dokonano poświęcenia popiersia Jan Pawła II oraz obrazu ufundowanego przez p. Wiesławę Kowal, po czym odbyło się oficjalne nadanie imienia przez władze gminy.

 

      

 

Poświęcenie popiersia Jana Pawła II i obrazu.


 

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: posłowie i senatorowie RP, władze wojewódzkie, Księża, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Lublinie, władze gminy, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice i mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Uroczystość nadania imienia- goście i uczniowie w trakcje uroczystości

 

Uroczystość nadania imienia- ślubowanie uczniów.

 

Ten dzień na pewno pozostanie w pamięci wszystkich uczestników uroczystości. W dziejach historii szkoły otworzyła się nowa karta, którą będziemy wspólnie tworzyć.